MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 05.07.2012 r.

Zp.In.271.7.2012

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Jana Pawła II obejmującą remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Oferent wnosi o dodanie w § 17 punktu o następującej treści : Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia o 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 15.

2.       Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji.

3.       Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązujące wynagrodzenie o którym mowa w § 10 projektu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Zamawiający nie przewiduje zmian w załączonym projekcie umowy.

 

Ad. 2.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji.

 

Ad. 3.

Wynagrodzenie określone w § 10 projektu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11