MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa ul. Jana Pawła II obejmująca remont nawierzchni
wraz z wymianą krawężników w miejscowości Zduny, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 278958 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215772 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Jana Pawła II obejmująca remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa ul. Jana Pawła II obejmująca remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników w miejscowości Zduny, gmina Opatówek : 1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 3cm - 192,0 m2 2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - 192,0 m2 3. Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm - 1 180,00 m 4. Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - 81,76 m3 5. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku do 1 km - 30,24 m3 6. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 29 cm - 201,60 m2 7. Podbudowy z chudego betonu bez dylatacji grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 201,60 m2 8. Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 192,00 m2 9. Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 192,00 m2 10. Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - 66,55 m3 11. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej - 1 180,00 m 12. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej - 30 m 13. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włazy kanałowe - 10 szt. 14. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych kratki ściekowe uliczne - 17 szt. 15. Osadzenie włazu żeliwnego o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach z wymiana pokrywy na zwężkę - 1 szt. 16. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu - 4.936,30 m2 17. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 4.936,30 m2 18. Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wyrównawcza o grubości średniej 4 cm - 1.524,00 m2 19. Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości średniej 4cm (odc. od ul. Kaliska do ul. Polnej) - 4.936,30 m2 20. Profilowanie poboczy wykonane ręcznie z uzupełnieniem gruntem dowiezionym i zagęszczeniem - 417,00 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 222463,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 239993,99

-          Oferta z najniższą ceną: 239993,99 / Oferta z najwyższą ceną: 311611,72

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11