MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.13.07.2012 roku

 

Zp.In.271.7.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę ul. Jana Pawła II obejmującą remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników w miejscowości Zduny, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

 

Cena wybranej oferty: 239.993,99 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

SKANSKA S.A

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

241,08

241,08

2.

"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.

ul. Wawelska 106

64-920 Piła

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

EUROVIA Polska S.A.

ul. Ożarowska 42

61-332 Poznań

231,06

231,06

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A

ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

262,20

262,20

5.

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

300,00

300,00

6.

"BUDKOM" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe J. Hofman i K. Kosecki Sp. j

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

261,36

262,36

7.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95

62-800 Kalisz

245,19

245,19

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11