MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.
Numer ogłoszenia: 321136 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260826 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn:Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Branża budowlana : 1. Docieplenie dachu szkoły - 389,54 m2 2. Wymiana okien i drzwi - 13,57 m2 3. Docieplenie ścian szkoły - piwnice - 175,63 m2 4. Docieplenie ścian szkoły - parter i piętro - 513,17 m2 5. Docieplenie ścian dobudówki - piwnice - 6,02 m2 6. Docieplenie ścian dobudówki - 72,07 m2 Branża sanitarna : 1. Montaż głowic termostatycznych - 58 szt. 2. Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych - zasilanie - 58 szt. 3. Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych - powrót - 58 szt. 4. Rury przyłączeniowe do grzejników c.o. śr. 15 mm- 116 kpl. 5. Rurociąg z rur stalowych o śr. 15 mm - 34,80 m 6. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych - 4szt. wraz z zestawem pompowym, zasobnikiem c.w. i naczyniem 50 dm3 - 1 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH, Al.Powstańców Wielkopolskich 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262171,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 223495,53

-          Oferta z najniższą ceną: 221181,71 / Oferta z najwyższą ceną: 302542,15

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11