MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie I: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku.
Numer ogłoszenia: 308792 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261062 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie I: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY OPATÓWEK: SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W OPATÓWKU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ. Zadanie I : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku Branża budowlana: 1. Wymiana okien i drzwi - 324,62 m2 2. Docieplenie stropodachu zaplecza sali - 378,04 m2 3. Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej - 213,30 m2 4. Docieplenie dachu szkoły - 981,04 m2 5. Docieplenie ścian szkoły parter - 613,17 m2 6. Docieplenie ścian szkoły kondygnacje - 1674,06 m2 7. Docieplenie ścian sali gimnastycznej - 293,35 m2 8. Docieplenie ścian zaplecza sali gimnastycznej - 258,23 m2 Branża sanitarna: 1. Demontaż grzejnika żeliwnego o dł. 2,0 m - 30 szt. 2. Demontaż rurociągu stalowego o śr. 20 mm - 63,20 m 3. Montaż grzejników stalowych dwupłytowych - 10 szt. 4. Montaż głowic termostatycznych - 158 szt. 5. Montaż zaworów termostatycznych - zasilanie - 158 szt. 6. Montaż zaworów termostatycznych - powrót - 158 szt. 7. Rury przyłączeniowe do grzejników c.o. śr. 15 mm - 316 kpl. 8. Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o śr. 15 mm - 94,80 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          INET, Artur Werbicki, ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1062107,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 1148847,14

-          Oferta z najniższą ceną: 775330,62 / Oferta z najwyższą ceną: 1283407,89

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11