MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.09.08.2012 roku

 

Zp.In.271.9.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.

Zadanie I: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

INET Artur Werbicki

ul. Warcka 6

98-200 Sieradz

 

Cena wybranej oferty: 1.148.847,14 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane WALCZAK Sp. J.

ul. Obozowa 58

62-800 Kalisz

268,56

268,56

2.

Firma Instalacyjno-Budowlana WIRAX S.J.

ul. Częstochowska 77

62-800 Kalisz

287,10

287,10

3.

Firma Handlowo-Usługowa BRAWIX-BUD

ul. Kresowa 2

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

PPUH DACHPOL Leszek Szypuła

Młynów nr 7

63-410 Ostrów Wlkp 2

293,37

293,37

5.

INET Artur Werbicki

ul. Warcka 6

98-200 Sieradz

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11