MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.13.08.2012 roku

 

Zp.In.271.10.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko (Modła) - Warszew

w zakresie odnowy nawierzchni"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

 

Cena wybranej oferty: 117.151, 35 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

400,00

400,00

2.

SKANSKA S.A

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

333,16

333,16

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne

"KAREX" ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s Ociąż, ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

374,52

374,52

4.

"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.

ul. Wawelska 106

64-920 Piła

283,08

283,08

5.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95

62-800 Kalisz

395,04

395,04

6.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"

Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

351,84

351,84

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11