MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.21.08.2012 roku

 

Zp.In.271.11.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna

ul. Poduchowna, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz.

 

Cena wybranej oferty: 128.005,49 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

384,32

384,32

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne

"KAREX" ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s Ociąż, ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

340,24

340,26

3.

SKANSKA S.A

ul. Gen. J. Zajączka 9,

01-518 Warszawa

340,32

340,32

4.

"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.

ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

248,36

248,36

5.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

400,00

400,00

6.

Zakład Budowlano-Drogowy "KALDROG"

Damian Dzikowski,

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

372,32

372,32

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11