Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie III : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku wraz z remontem kotłowni grzewczej.
Numer ogłoszenia: 373078 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306854 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie III : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku wraz z remontem kotłowni grzewczej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY OPATÓWEK: SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W OPATÓWKU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ. Zadanie III : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku wraz z remontem kotłowni grzewczej. Branża budowlana: 1. Rusztowania - 541,08 m2 2. Przygotowanie podłoża pod docieplenie - 378,04 m2 3. Stolarka okienna - 14,06 m2 4. Docieplenie ścian - 421,25 m2 5. Roboty malarskie - 595,80 m2 6. Obróbki blacharskie - 11,70 m2 7. Instalacja odgromowa - 45,00 m2 8. Docieplenie stropodachu - 386,00 m2 Remont kotłowni grzewczej: 1. Branża sanitarna: - podstawowe urządzenia kotłowni - technologia kotłowni - wewnętrzna instalacja c.o. kotłowni - roboty demontażowe - instalacja wod - kan kotłowni - instalacja gazu kotłowni 2. Branża budowlana: - roboty budowlano-remontowe w kotłowni 3. Branża elektryczna: - w.l.z rozdzielnica kotłowni RK i wył. p.poż. - korytka instalacyjne - instalacja oświetleniowa gniazd wtyk. 1-faz, 3-faz, i 24V - instalacja elektryczna do urządzeń technologicznych i systemu bezp. instalacji gazowej - instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Budowlane WALCZAK S. J., ul.Obozowa 58, 62-860 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 253455,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 295124,98

-          Oferta z najniższą ceną: 295124,98 / Oferta z najwyższą ceną: 298515,85

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2020 12:22:52