MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.11.09.2012 roku

 

Zp.In.271.12.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej.

Zadanie III: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opatówku wraz z remontem kotłowni grzewczej.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane WALCZAK Sp. J. Ewa Walczak i Stanisław Walczak

62-800 Kalisz, ul. Obozowa 58.

 

Cena wybranej oferty: 295.124,98 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane

WALCZAK Sp. J.

Ewa Walczak i Stanisław Walczak

62-800 Kalisz, ul. Obozowa 58.

300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

EXDACH

Al. Powstańców Wielkopolskich 36

63-400 Ostrów Wielkopolski

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11