MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 04.09.2012 r.

Zp.In.271.13.2012

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej firmy następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

 

1.       Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następującej kwestii: czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zadania, gdyż zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem oczekiwany termin jest nierealny ?

-          opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu - 1 miesiąc 1 tydzień

-          wykonanie odwiertu - 1 miesiąc

-          opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 1 tydzień

Zgodnie z powyższym realny termin wykonania zadania wynosi 3,5 miesiąca. Jeżeli Zamawiający nie przewiduje zmiany wydłużenia założonego terminu prosimy o przedstawienie harmonogramu prac wraz z uzasadnieniem.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania. Termin realizacji - 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Harmonogram robót:

-          opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego: 5 dni + 30 dni = 35 dni

-          wiercenie otworu wraz z próbnym pompowaniem: 31 dni

-          opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej: 14 dni

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11