MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.
Numer ogłoszenia: 373416 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312582 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT STUDZIENNYCH : wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Rajsko, działka nr 217/1,gmina Opatówek. 1. Rura cembrowa PVC SBF - KV DN-300 Ø zew. 330 mm - 111,0 m. 2. Wiercenie otworu z zabudową rury cembrowej + roboty przygotowawcze - 111,0m. 3. Wiercenie otworu - część bezrurowa ( otwór bosy ) - 34,0 m. 4. Pompowanie oczyszczające - 24 godziny. 5. Dezynfekcja otworu - 1 kpl. 6. Pompowanie pomiarowe - 24 godziny. 7. Uszczelnienie - compactonit - 2,0 t. 8. Zamknięcie studzienne - 1 szt. 9. Prace geodezyjne (niwelacja i lokalizacja otworu, inwentaryzacja powykonawcza) 10. Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody - 1 badanie 11. Opracowanie planu ruchu 12. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Produkcyjno Usługowy Jacek Gruberski, ul. Prosta 2, 62-510 Wola Podłężna, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155373,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 110355,60

-          Oferta z najniższą ceną: 110355,60 / Oferta z najwyższą ceną: 337635,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11