MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.18.09.2012 roku

 

Zp.In.271.13.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych

oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Rajsko

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Produkcyjno - Usługowy Jacek Gruberski, ul. Prosta 2,

Wola Podłężna, 62-510 Konin

 

Cena wybranej oferty: 110.355,60 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS

Sp. z o.o, ul. Strzelców Bytomskich 100,

41-922 Radzionków

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

HYDROWIERT Kirschke & Skowron

ul. 19 Stycznia 15

97-400 Bełchatów

169,83

169,83

3.

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski,

ul. Hortensji 28,

91-480 Łódź

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

Zakład Produkcyjno - Usługowy

Jacek Gruberski, ul. Prosta 2,

Wola Podłężna, 62-510 Konin

300,00

300,00

5.

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych

i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL Sp. z o.o.,

ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11