MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 13.09.2012 r.

Zp.In.271.14.2012

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Przedszkola Publicznego w miejscowości Opatówek, na działce gminy Opatówek w pobliżu Gimnazjum w Opatówku (tereny zaplecza gospodarczego Urzędu Gminy w Opatówku). Wspólny Słownik Zamówień CPV Nr 71.24.20.00-6. Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma od zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

 

1.       Zgodnie z zapisami SIWZ w punkcie 3 warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia jest zrealizowanie co najmniej 1-go zadania związanego z wykonaniem projektu budowlano - wykonawczego na budowę Przedszkola minimum 5 oddziałowego.

 

Porównywalny zakres skomplikowania mogą mieć projekty budynku np. gimnazjum, biurowca, szpitala i innych obiektów użyteczności publicznej. Odzwierciedlają rzeczywiste nakłady pracy jak i zakres i skomplikowanie funkcji obiektu. Dodatkowo takie sformułowanie warunków udziału w postępowaniu przetargowym rodzi podejrzenie, że przetarg został rozpisany z myślą o konkretnym Wykonawcy.

 

W związku z powyższym w celu wyeliminowania dyskryminujących potencjalnych Wykonawców zapisów SIWZ prosimy o zmianę zapisu w SIWZ w punkcie 3.2 i określenie spełniania tego warunku poprzez zrealizowanie co najmniej 1 - go zadania związanego z wykonaniem projektu budowlano - wykonawczego na budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1 300 m2.

 

2.       Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej terminu wykonania zamówienia. W pkt 5 SIWZ - "2 miesiące od daty uzyskania od Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego", natomiast w pkt 3 opis przedmiotu zamówienia - "przygotować i złożyć w imieniu inwestora kompletny wniosek oraz uzyskać decyzję pozwolenie na budowę". Czy termin 2-ch miesięcy dotyczy złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, czy uzyskania pozwolenia na budowę? Nadmieniam, że pozwolenie może być wydawane przez organ administracji przez 65 dni od chwili złożenia wniosku.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie 3.2. SIWZ. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób jednoznaczny, jasny, precyzyjny, obiektywny zgodnie z zasadą, która nakłada na niego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców, jednocześnie nie budzący wątpliwości co do tego, że dokument składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokumentem wymaganym i właściwym co do treści.

 

Warunek udziału w postępowaniu pozostaje w związku z przedmiotem zamówienia, by Wykonawca składający ofertę mógł wykazać, iż jest zdolny wywiązać się z wykonania zamówienia z należytą starannością. Warunek w zakresie doświadczenia zawodowego postawiony przez Zamawiającego w tym postępowaniu nie został sformułowany w sposób wygórowany do przedmiotu zamówienia i z uprzywilejowaniem jakiegokolwiek Wykonawcy. (Ogłoszenie tego zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej jest nieobowiązkowe).

 

Wymagania Zamawiającego są uzasadnione jego potrzebami, które mogą nie zostać zaspokojone przy innym sformułowaniu wymagań. Nieuprawnione jest zatem wymaganie od Zamawiającego, aby zrezygnował on z ochrony własnych interesów zmieniając warunki w celu umożliwienia ubiegania się o zamówienie Wykonawcom nie posiadającym doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o charakterze porównywalnym co do przedmiotu zamówienia określonego w tym postępowaniu.

 

Ad. 2.

Zgodnie z zapisami punkt 5 SIWZ, termin realizacji zamówienia - 2 miesiące od daty uzyskania od Zamawiającego prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11