MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę Przedszkola Publicznego w miejscowości Opatówek.
Numer ogłoszenia: 223023 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334642 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę Przedszkola Publicznego w miejscowości Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Przedszkola Publicznego w miejscowości Opatówek, na działce gminy Opatówek w pobliżu Gimnazjum w Opatówku ( tereny zaplecza gospodarczego Urzędu Gminy w Opatówku ). 2. Zakres rzeczowy dokumentacji, charakterystyczne podstawowe parametry przedmiotu zamówienia: a) powierzchnia użytkowa obiektu około 1 300 m2; b) przedszkole 8 oddziałów, ( 8 sal dla 25 dzieci każda wraz z sanitariatami dla dzieci oraz magazynem sprzętu); c) sale przystosowane do zajęć dydaktycznych i relaksacyjnych; d) budynek przedszkola dwukondygnacyjny; e) budynek winien być przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych w parterze; f) projekt powinien uwzględniać przygotowanie posiłków w projektowanej kuchni w pełnym zakresie; g) projekt powinien uwzględniać stołówkę/świetlicę bezpośrednio połączone z kuchnią i zmywalnią; h) zaplecze administracyjno - socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi; i) instalacje wewnętrzne: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p. pożarowych, c.o., kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna, TV, gazowa, alarmowa i monitoringu; j) przyłącza: elektryczne, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, przyłącze c.o. z kotłowni Gimnazjum w Opatówku; k) zagospodarowanie terenu powinno obejmować projekty wjazdu na posesję, dróg wewnętrznych, chodników, dojść i dojazdów do budynków, miejsc postojowych, placu zabaw, obiektów małej architektury, miejsc na zieleń, ogrodzenia oraz oświetlenia zewnętrznego terenu; l) dokumentacja rozbiórkowa istniejących zabudowań; ł) badania geotechniczne gruntu; m)aranżacja wnętrz (dobór materiałów, kolorystyki, sposobu wykończenia i wyposażenia w meble) wszystkich pomieszczeń, w szczególności technologii przygotowania posiłków wraz z wyposażeniem. Pozostały zakres szczegółowo został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział III opis przedmiotu zamówienia. Ze względu na to, że w ogłoszeniu o zamówieniu nie można podać terminu wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w sposób określony przez Zamawiającego, dodatkowo podajemy ten termin poniżej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze deem Anna Dziuba Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 38130,00

-          Oferta z najniższą ceną: 38130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99630,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11