MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.08.10.2012 roku

 

Zp.In.271.14.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na budowę Przedszkola Publicznego w miejscowości Opatówek

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze deem Anna Dziuba Jaglińska

Wiktorów 50, 98-350 Biała

 

Cena wybranej oferty: 38.130,00 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Projektowo -

Wykonawcze deem

Anna Dziuba Jaglińska

Wiktorów 50, 98-350 Biała

300,00

300,00

2.

Pracownia Projektowo - Kosztorysowa BUD.KOSZT. Ryszard Stefaniak

ul. Polna 9, 55-114 Wisznia Mała

114,81

114,81

3.

GRAFIT Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 19, 98-200 Sieradz

143,07

143,07

4.

Pracownia Architektoniczna

VOWIE STUDIO PLUS,

Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

oferta odrzucona

oferta odrzucona

5.

Inwestprojekt,

Al. Wolności 17, 62-800 Kalisz

233,97

233,97

6.

Biuro Architektoniczne ABRYS s.c.

A. Marciniak, B. Prokop

09-402 Płock, ul. 1 Maja 7a

134,79

134,79

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 10:26:34