MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie IV : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku - modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Numer ogłoszenia: 442064 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 396486 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Opatówek: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku oraz Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Zadanie IV : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku - modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY OPATÓWEK: SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W OPATÓWKU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ Zadanie IV : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku - modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 1. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 2. Montaż grzejników -16 szt 3. Montaż armatury w tym 54 szt. zaworów grzejnikowych typu Danfoss 4. Izolacja zimnochronna rurociągów. 5. Roboty demontażowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.32.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          EKO TECHNOLOGIE Błażej Maciejewski, Topola - Osiedle,ul. Kolejowa 16, 63-421 Przygodzice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36738,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 30627,09

-          Oferta z najniższą ceną: 30627,09 / Oferta z najwyższą ceną: 45893,06

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11