MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Opatówku w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 37348 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 511292 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna Gminy Opatówek.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Opatówku w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. Uczę się i bawię 2012 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD), Część 2 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń Część 3 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno- sportowego, Część 4 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.41.00-8, 39.16.21.00-6, 37.40.00.00-2, 30.21.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część 1 - Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          PUH MERITUM ADAM KRUK, UL. STRUGA 29, 20-709 LUBLIN, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3865,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 4198,20

-          Oferta z najniższą ceną: 4198,20 / Oferta z najwyższą ceną: 5718,06

-          Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część 2 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych (układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          CEZAS GLOB SP. Z O.O ., UL. ŻELAZNA 2, 10-419 OLSZTYN, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31077,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 37556,00

-          Oferta z najniższą ceną: 37556,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69421,23

-          Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część 3 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno- sportowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          EDU PRACOWNIA MARCIN KOŚCIELAK, UL. BUDZISZYŃSKA 8-10, 62-800 KALISZ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10721,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 13186,83

-          Oferta z najniższą ceną: 13186,83 / Oferta z najwyższą ceną: 22259,31

-          Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część 4 - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          NODWECO SP Z O.O., UL. WIENIAWSKIEGO 21, 71-130 SZCZECIN, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6569,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 8080,80

-          Oferta z najniższą ceną: 7134,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12200,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11