Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 


Opatówek, dn.11.01.2013 r.

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny

Szkół Gminy Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

 

ZEAS.ZP.221/51/13

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Opatówku w ramach realizacji Projektu systemowego: pt. "Uczę się i bawię 2012" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Część 1 - Dostawa programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD).

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

PUH MERITUM Adam Kruk

ul. Struga 29, 20-709 Lublin

 

Cena wybranej oferty: 4.198,20 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

 

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

części

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

PUH MERITUM Adam Kruk

ul. Struga 29, 20-709 Lublin

300

300

2.

VIKA Renata Musielska

ul. Lubanów 28B, 98-235 Błaszki

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Pasjasport Błażej Walczak

ul. Kościuszki 6a/2, 44-100 Gliwice

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

CEZAS- GLOB Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn

269,34

269,34

5.

ECU Sp. z o.o.

ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw

Sławomir Chmieliński

Grom 36, 12-130 Pasym

259,11

259,11

7.

JUST TECH

Motycz 232 A, 21-030 Motycz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

8.

EDU Pracownia Marcin Kościelak

ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz

262,53

262,53

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 15:36:30