MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 29.01.2013 roku

 

Zp.In.271.1.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji

dróg gminnych w 2013 roku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

"DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane

Wojciech Krymarys

Chełmce 51 B, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty - 140.589,00 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

F.H.U. ANBUD

09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 15/1 lok.12

63,24

63,24

2.

"BEDRÓG" Roboty Drogowo - Budowlanego Sebastian Piętka,

62-840 Koźminek, Smółki 1A

272,79

272,79

3.

"Dromax" Usługi Drogowo - Budowlane Wojciech Krymarys

62-860 Opatówek, Chełmce 51B

300,00

300,00

4.

Zakład Budowlano - Drogowy

"KALDROG", Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

285,87

285,87

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17