MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci,
gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 269674 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204780 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT Przebudowa nawierzchni drogi gminne w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek. - roboty pomiarowe -1,650 km, - ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów - 3300,00 m2, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 6 szt. - mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi, grunt kat. I-II - 9900,00 m2 - koryta o głęb. 8cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV - 6630,00 m2 - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 6630,00 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu gr.3 cm - 6630,00m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 6630,00 m2, - formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - formowanie poboczy - 330,00 m3, - plantowanie skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III - 3300,00 m2 - pionowe znaki drogowe szt. 5 szt. - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 5 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56851,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 77589,63

-          Oferta z najniższą ceną: 77589,63 / Oferta z najwyższą ceną: 142425,14

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17