MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 28.06.2013 roku

 

Zp.In.271.3.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196.

 

Cena wybranej oferty: 77.589,63 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Zakład Usługowy Produkcyjny Roboty

Drogowo-Budowlane ROL DRÓG

Rafał Świątek

Rajsko 2, 62 - 860 Opatówek

163,44

163,44

2.

DROMAX Usługi Drogowo-Budowlane

Wojciech Krymarys

Chełmce 51 B, 62-860 Opatówek

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"

Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

4.

PPHU DANBUD Józef Dancewicz

Emilianów 11, 62-840 Koźminek

222,36

222,36

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17