MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 28.06.2013 roku

 

Zp.In.271.4.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trojanów, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.

62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5.

 

Cena wybranej oferty: 95.046,74 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Drogowego S.A

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

400,00

400,00

2.

BUDKOM Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

ul. Łódzka 112-120, 62-800 Kalisz

365,44

365,44

3.

SIDROG Spółka z o.o.

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

390,64

390,64

4.

Zakład Budowlano-Drogowy

"KALDROG" Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

357,36

357,36

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17