MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe,
gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 289780 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229340 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót: 1.Roboty przygotowawcze i niwelecja terenu - 480,00 m2, 2.Nawierzchnie z piasku placu zabaw - 435,00 m2, 3.Nawierzchnie z kostki betonowej - 45,00 m2, 4.Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: - zestaw zabawowy typu Marcin - 1 szt., - zestaw zabawowy typu Jagoda - 1 szt., - huśtawka podwójna - 1 szt., - huśtawka wagowa - 1 szt., - karuzela Daniel - 1 szt., - sprężynowiec - 2 szt. 5.Wyposażenie stałe placu zabaw - ławki betonowe - 4 szt., - tablica regulaminowa - 1 szt., - kosz na odpady stałe - 1 szt. 6.Ogrodzenie z siatki o wys. 1,30 m - 92,0 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Inter - Flora Spółka z o.o., ul. Władysława Grabskiego 22, 55-011 Siechnice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65039,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 77646,59

-          Oferta z najniższą ceną: 77646,59 / Oferta z najwyższą ceną: 94071,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17