MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 05.07.2013 roku

 

Zp.In.271.5.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Modernizację bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Inter Flora Sp. z o.o.

55-011 Siechnice, ul. Władysława Grabskiego 22.

 

Cena wybranej oferty: 77.646,59 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw

Sławomir Chmieliński

12-130 Pasym, Grom 36

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS

J. Oziębło

37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

262,41

262,41

3.

Inter - Flora Sp. z o.o.

55-011 Siechnice,

ul. Władysława Grabskiego 22

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17