MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowę kanalizacji deszczowej
w miejscowości Opatówek ul. Ludowa..

Numer ogłoszenia: 325286 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261552 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Opatówek ul. Ludowa...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Ludowej w m. Opatówek 1. Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe - 0,61 km - ręczne oczyszczanie poboczy - 1220 m2 - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 6 szt. - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 9 szt. 2. Roboty ziemne - koryta o głęb. 30 cm wykonane na całej szer. jezdni - 1525 m2 - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm - 550 m - roboty ziemne - 36 m3 3. Krawężniki - krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 478 m - krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm - 72 m - ława pod krawężniki z betonu - 33 m3 4. Odwodnienie drogi - przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm - 72 m - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 12 kpl. 5. Jezdnia - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1525 m2 - warstwy odcinające z kruszywa naturalnego grubego - 1525 m2 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m - 1525 m2 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 3355 m2 - wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą - 20 m - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 3455 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych - 3455 m2 6. Pobocza - formowanie poboczy z gruntu - 262 m3 - plantowanie poboczy - 655 m2 7. Oznakowanie pionowe - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 2 szt. - pionowe znaki drogowe - 2 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Usługowo - Produkcyjny Roboty Drogowo - Budowlane Rafał Światek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199242,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 266523,47

-          Oferta z najniższą ceną: 266523,47 / Oferta z najwyższą ceną: 266523,47

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17