MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P w miejscowości Chełmce
w zakresie chodnika.

Numer ogłoszenia: 366822 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305396 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P w miejscowości Chełmce w zakresie chodnika..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636P w m. Chełmce w zakresie chodnika. 1. Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe - 0,172 km 2. Roboty rozbiórkowe - roboty remontowe - ciecie piła nawierzchni bitumicznych - 172 m - rozebranie słupków do znaków - 2 szt. 3. Roboty ziemne - koryta o głęb. 16 cm wykonane na całej szer. chodników - 31,50 m2 - koryta o głęb. 30 cm wykonane na całej szer. poszerzenia jezdni i plac postojowy - 396 m2 - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm - 183 m - rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie - 21 m - rowki pod obrzeża o wymiarach 30x20 cm w gruncie - 145 m 4. Kolizje - regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - 1 szt. 5. Krawężniki i obrzeża - krawężniki betonowe na płask o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej - 183 m - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 21 m - obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 145 m - ława pod krawężniki z betonu - 10.980 m3 6. Poszerzenie jezdni - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 21 m2 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 21 m2 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (garbo, granit, melafir), grubość warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 21 m2 - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 21 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 21 m2 7. Chodniki - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża - 31,50 m2 - warstwa odcinająca zgęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszczeniu - 31,50 m2 - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej - 31,50 m2 8. Plac postojowy - profilowanie i zgęszczanie podłoża - 393 m2 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 393 m2 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 393 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej - 393 m2 9. Roboty wykończeniowe - profilowanie i uzupełnianie poboczy - 262.500 m2 10. Oznakowanie pionowe - słupki do znaków drogowych z rur stalowych - 2 szt. - pionowe znaki drogowe - 2 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Usługowo - Produkcyjny Roboty Drogowo - Budowlane ROL- DRÓG, Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 59768,20

-          Oferta z najniższą ceną: 59768,20 / Oferta z najwyższą ceną: 79013,23

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17