MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Remont wraz z aranżacją sali wielofunkcyjnej
Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.

Numer ogłoszenia: 368986 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318664 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wraz z aranżacją sali wielofunkcyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót przewidzianych do realizacji: 1. demontaż okładziny ściennej i sufitu podwieszanego 2. wykucie wnęk na grzejniki c.o. w zewnętrznych ścianach nośnych i pomalowanie wnęk farbą dyspersyjną 3. wymiana instalacji c.o. i sześciu grzejników 4. montaż listew wentyl. w ścianie nad grzejnikami 5. wyłożenie ścian wokół wnęk płytą laminowaną w kolorze (śliwka dekor) 6. demontaż pomieszczenia gospodarczego 7. demontaż schodów drewnianych prowadzących na piętro 8. uzupełnienie podłogi drewnianej w miejscu schodów 9. montaż nowych schodów o konstrukcji stalowej zabezpieczonych do R60 odporności ogniowej przez np. obłożenie 2 razy płytą ognioodporną GK i impregnowanie środkiem ognioodpornym 10. demontaż schodów betonowych prowadzących ze sceny do pom. gospodarczego 11. demontaż drzwi i częściowa zabudowa otworu drzwiowego ze sceny do pom. gosp. 12. wymiana drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych na aluminiowe malowane wymiana drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych i jednoskrzydłowych przy scenie 13.wykonanie przedścianki wiszącej z płyt akustycznych dużego formatu 14.wykończenie przedścianki listwą z pianki poliuretanowej 15.wykończenie sufitu podwieszanego w środkowej części listwą z pianki poliuretanowej i pomalowanej farbą dyspersyjną 16.wykonanie ściany z płyt akustycznych dużego formatu i pokrycie ich farbą dyspersyjną 17.położenie tynku gipsowego i pomalowanie ściany farbą dyspersyjną, a ścian wokół sceny farbą 18. wykonanie sufitu wiszącego z płyt akustycznych i pokrycie go farbą dyspersyjną 19. wykonanie sufitu wiszącego z płyt gips-kartonowych zwykłych i pokrycie go farbą dyspersyjną 20. wymiana oświetlenia sceny przez zamontowanie lamp sufitowych i ruchomych reflektorków oświetlających scenę 21. wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej (kinkietów, lamp sufitowych i ruchomych reflektorków oświetlających scenę) i gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego i p.poż. 22. wymiana skrzynki elektrycznej 23. likwidacja pieca elektrycznego 24. wymiana trzech klimatyzatorów 25. wymiana dwóch wentylatorów mechanicznych 26. wymiana dwóch hydrantów wewn. 27 przebudowa sceny: 28. pomniejszenie sceny przez likwidacje schodów z jednej strony sceny 29. przebudowa schodów drewnianych z drugiej strony sceny na drewniane bambusowe takie same jak scena 30. wykonanie stalowej poręczy ściennej przy schodach 31. wykonanie barierki stalowej na scenie 32. wykonanie relingu stalowego wzdłuż sceny o przekroju 5cm. 33. wymiana płyt z frontu sceny na laminowane w kolorze (śliwka dekor) 34. wyrównanie betonowego podłoża pod posadzkę 35. uzupełnienie podłogi drewnianej w miejscu wyciętej sceny 36. cyklinowanie istniejącej podłogi z desek sosnowych 37. montaż drewnianej listwy cokołowej w kolorze śliwki wys.7cm 38. montaż szafy wbudowanej, wnękowej z płyty laminowanej w kolorze (śliwka dekor) 39. montaż drzwi przesuwnych pod sceną z płyty laminowanej 40. montaż kinkietów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Remontowo - Budowlany MAXBUD, Wojciech Przepiórka, Saczyn 40, 62-872 Godziesze Małe, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256962,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 194900,00

-          Oferta z najniższą ceną: 194900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 205046,78

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17