MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa instalacji gazowej, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji wodociągowej do zasilania hydrantów wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku.
Numer ogłoszenia: 369092 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318980 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji gazowej, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji wodociągowej do zasilania hydrantów wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I Wymiana instalacji c.o i p. poż. obejmuje: 1. Wymiana instalacji c.o. a) roboty demontażowe - posadzki z deszczułek - grzejników wraz z obudowami drewnianymi - wywóz elementów zdemontowanych na złom b) roboty montażowe - grzejnik stalowy dwupłytowy - zawory i głowice termostatyczne, - zawory odcinające i powrotne - zawory odpowietrzajace ze zbiorniczkami - rury i kształtki miedziane - izolacje termiczne - badania i próby instalacji 2. Wymiana instalacji wodociągowej do zasilania hydrantów wewnętrznych a) roboty demontażowe - szafek hydrantowych - okładzin ściennych z glazury b) roboty montażowe - rury i kształtki stalowe ocynkowane - armatura instalacji technologicznej p.poż - rury i kształtki PP - izolacje termiczne - badania i próby 3. Roboty budowlane wynikające z montażu instalacji i urządzeń - wykucie i zamurowanie bruzd ściennych i podłogowych - wykucie i zamurowanie przebić przez ściany i strop - uzupełnienie posadzki z deszczułek - licowanie ścian płytkami II. Budowa instalacji gazowej obejmuje: 1.Roboty montażowe instalacji gazowej 2.Roboty pomocnicze instalacji gazowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Instalacje Sanitarne Marcin Droszewski, Wolica, Przy Lesie 1, 62-872 Godziesze Wielkie, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 33700,00

-          Oferta z najniższą ceną: 33700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45023,27

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17