MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 27.08.2013 roku

 

Zp.In.271.10.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowa instalacji gazowej, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

oraz wymiana instalacji wodociągowej do zasilania hydrantów wewnętrznych

w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Instalacje Sanitarne Marcin Droszewski

62-872 Godziesze Wielkie, Wolica, ul. Przy Lesie 1.

 

Cena wybranej oferty: 33.700,00 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Firma Budowlano-Instalacyjna

Błażej Tracz, 62-800 Kalisz,

ul. Rumińskiego 6-12/16

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

EKO TECHNOLOGIE,

Błażej Maciejewski,

63-421 Przygodzice,

Topola - Osiedle, ul. Kolejowa 16.

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Instalacje Sanitarne

Marcin Droszewski

62-872 Godziesze Wielkie,

Wolica, ul. Przy Lesie 1.

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17