MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej
w ulicach Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego
na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek.

Numer ogłoszenia: 347844 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES ROBÓT DROGOWYCH I. Ul. Gen. Zajączka 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą -km 0,364 2. Roboty ziemne - m3 1137,709 3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - m2 1734,086 4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - m2 578,029 5. Umocnione podłoże z C-3/4 Podbudowy betonowe gr.10 cm - m2 2221,015 6. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr.15 cm - m2 2221,015 7. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm - m2 2221,015 8. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 - m2 2221,015 9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) - m2 2221,015 10. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław - m 369,900 11. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - m3 24,044 12. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów - m2 364,000 13. Regulacja pionowa studzienek - m3 1,500 14. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi - m 32,500 II. Ul. ks. Marczewskiego 15.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja geodezyjna - km 0,090 16. Roboty ziemne - m3 228,825 17. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechaniczni - m2 441,848 18. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - m2 147,283 19. Umocnione podłoże z C-3/4 Podbudowy betonowe gr.10 cm - m2 589,130 20. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr.15 cm - m2 508,130 21. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm - m2 508,130 22. Skropienie emulsją asfaltową - m2 508,130 23.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) - m2 508,130 24. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław - m 176,000 25. Ścieki uliczne płaskie z kostki betonowej 20x10x8 - m 176,000 26. Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu - m3 7,920 27. Ława pod ścieki betonowa zwykła z betonu - m3 5,280 28. Regulacja pionowa studzienek - m3 0,200 29. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi - m 30,000 30. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów - m2 156,000 ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH I. Ul. Gen. Zajączka, Ks. Adama Marczewskiego. Roboty ziemne 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym - km 0,49 2. Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 - szt. 68,00 3. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 305,00 4. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 305,00 5.Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty - m3 32,10 6.Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi - m3 32,10 7. Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami - m3 32,10 8. Dowóz kruszywa na zasypkę wykopu - m3 305,00 Roboty montażowe 1. Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm m2 392,80 2. Rurociągi z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 300mm - m 444,00 3. Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o średnicy nominalnej 150mm - m 47,00 4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - studzienki 1,00 5. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - studzienki 11,00 6. Studzienki ściekowe z osadnikiem o śr. 400 mm z gotowych elem. z tworzywa sztucznego - studzienki 16,00 7. Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm - m 444,00 II. Ul. Piotra Szadkowskiego. Roboty ziemne 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym - km 0,17 2. Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 - szt. 17,00 3. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 99,70 4. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 99,70 5. Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty - m3 10,50 6. Zasypywanie wykopów spycharkami - m3 10,50 7. Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami - m3 10,50 8. Dowóz kruszywa na zasypkę wykopu - m3 99,70 Roboty montażowe 1. Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm - m2 132,80 2. Rurociągi z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 300mm - m 150,00 3. Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 150mm - m 16,00 4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm -studzienki 4,00 5. Studzienki ściekowe z osadnikiem o śr. 400 mm z gotowych elem. z tworzywa sztucznego -studzienki 6,00 6. Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm - m 150,00..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. Słownie: pięć tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

-          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

-          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową lub przebudową dróg ( wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej ) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł. brutto - każde zadanie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym lub innym dokumentem, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że zlecone roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o poświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści poświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę o wartości co najmniej 400.00,00 zł. ( słownie: czterysta tysięcy złotych ), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

-          wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

-          wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

-          oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

-          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

-          zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-          lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia załącznik nr 6 do formularza oferty; - wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do formularza oferty; - zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8 do formularza oferty; - dowód wpłacenia (wniesienia) wadium; - wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej stanowiącą załącznik nr 9 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych postanowień umowy. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy wartości 50% niniejszego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w kosztorysie ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. W takim przypadku kwota kosztorysowa zostanie pomniejszona o całość tych prac w/g parametrów jak w kosztorysie ofertowym. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 7 w godz. 08:00 do 15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17