MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej
w ulicach Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego
na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek.

Numer ogłoszenia: 400060 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347844 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT DROGOWYCH I. Ul. Gen. Zajączka 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą -km 0,364 2. Roboty ziemne - m3 1137,709 3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - m2 1734,086 4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - m2 578,029 5. Umocnione podłoże z C-3/4 Podbudowy betonowe gr.10 cm - m2 2221,015 6. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr.15 cm - m2 2221,015 7. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm - m2 2221,015 8. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 - m2 2221,015 9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) - m2 2221,015 10. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław - m 369,900 11. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - m3 24,044 12. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów - m2 364,000 13. Regulacja pionowa studzienek - m3 1,500 14. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi - m 32,500 II. Ul. ks. Marczewskiego 15.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja geodezyjna - km 0,090 16. Roboty ziemne - m3 228,825 17. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechaniczni - m2 441,848 18. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - m2 147,283 19. Umocnione podłoże z C-3/4 Podbudowy betonowe gr.10 cm - m2 589,130 20. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr.15 cm - m2 508,130 21. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm - m2 508,130 22. Skropienie emulsją asfaltową - m2 508,130 23.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) - m2 508,130 24. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław - m 176,000 25. Ścieki uliczne płaskie z kostki betonowej 20x10x8 - m 176,000 26. Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu - m3 7,920 27. Ława pod ścieki betonowa zwykła z betonu - m3 5,280 28. Regulacja pionowa studzienek - m3 0,200 29. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi - m 30,000 30. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów - m2 156,000 ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH I. Ul. Gen. Zajączka, Ks. Adama Marczewskiego. Roboty ziemne 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym - km 0,49 2. Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 - szt. 68,00 3. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 305,00 4. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 305,00 5.Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty - m3 32,10 6.Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi - m3 32,10 7. Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami - m3 32,10 8. Dowóz kruszywa na zasypkę wykopu - m3 305,00 Roboty montażowe 1. Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm m2 392,80 2. Rurociągi z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 300mm - m 444,00 3. Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o średnicy nominalnej 150mm - m 47,00 4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - studzienki 1,00 5. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - studzienki 11,00 6. Studzienki ściekowe z osadnikiem o śr. 400 mm z gotowych elem. z tworzywa sztucznego - studzienki 16,00 7. Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm - m 444,00 II. Ul. Piotra Szadkowskiego. Roboty ziemne 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym - km 0,17 2. Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 - szt. 17,00 3. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 99,70 4. Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m - m3 99,70 5. Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty - m3 10,50 6. Zasypywanie wykopów spycharkami - m3 10,50 7. Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami - m3 10,50 8. Dowóz kruszywa na zasypkę wykopu - m3 99,70 Roboty montażowe 1. Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm - m2 132,80 2. Rurociągi z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 300mm - m 150,00 3. Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 150mm - m 16,00 4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm -studzienki 4,00 5. Studzienki ściekowe z osadnikiem o śr. 400 mm z gotowych elem. z tworzywa sztucznego -studzienki 6,00 6. Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm - m 150,00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 493544,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 594116,50

-          Oferta z najniższą ceną: 594116,50 / Oferta z najwyższą ceną: 660182,11

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17