MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 20.09.2013 roku

 

Zp.In.271.12.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni oraz budowę kanalizacji deszczowej

w ulicach Gen. Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego

na Osiedlu Kościuszki miejscowości Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95.

 

Cena wybranej oferty: 594.116,50 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

RAWO, Rakiewicz Przemysław,

62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18

359,96

359,96

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

BUDMEX, Aneta Wawrzyniak,

62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 16 H

384,00

384,00

3.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95

400,00

400,00

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17