MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa,
gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 411032 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 376564 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - km 0,51 2. Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów - m2 1020,00 3. Zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt. 2 4. Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego - m2 840,00 5. Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego - m2 1200,00 6. Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - m 500,00 7. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm - m2 16,00 8. Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe -m 31,50 9. Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t) - m2 36,00 10.Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm - szt. 4 11.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z robotami ziemnymi - kpl. 1 12.Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm - m 2 2040,00 13.Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - m2 2040,00 14.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t - m2 1785.00, 15.Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km - m3 204,00 16.Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III - m2 1020,00 17.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30 - 40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu szt. 3 18.Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt. 3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101451,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 120719,58

-          Oferta z najniższą ceną: 120719,58 / Oferta z najwyższą ceną: 167864,25

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17