Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 03.10.2013 roku

 

Zp.In.271.13.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95.

 

Cena wybranej oferty: 120.719,58 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.,

ul. Częstochowska 95,

62-800 Kalisz

300,00

300,00

2.

SIDROG Sp. z o.o.,

Domaniew 9,

98-235 Błaszki

232,02

232,02

3.

Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG,

ul. Łódzka 196,

62-800 Kalisz

215,76

215,76

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27