MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek
Numer ogłoszenia: 441342 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385564 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek. 1.Kolektory grawitacyjne PVC Ø 200mm mb 74, 2.Studzienki betonowe Ø 1000 mm szt. 1, 3.Studzienki tworzywowe Ø 425 mm szt 1. II.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek ( tereny zamknięte - tereny kolejowe ). 1.Kolektory grawitacyjne PVC Ø 200mm mb 90, 2.Studzienki betonowe Ø 1000 mm szt 2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          HYDROMEL Spółka z o.o., ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78240,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 73580,44

-          Oferta z najniższą ceną: 73580,44 / Oferta z najwyższą ceną: 136741,14

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17