MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 17.10.2013 roku

 

Zp.In.271.16.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

P.H.U. HYDROMEL Spółka z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Zakładników 17/19.

 

Cena wybranej oferty: 73.580,44 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Zakład Instalacji Sanitarnych

Robert Dzięcielski

62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1

240,30

240,30

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -

Usługowo - Handlowe,

INSTALEX, Grzegorz Sośnicki

62-800 Kalisz, ul. Starożytna 143

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

BUDMEX, Aneta Wawrzyniak

62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 16H

161,43

161,43

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane,

RAWO, Rakiewicz Przemysław,

62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18

236,58

236,58

5.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa

Ekologia, Janusz Przybył,

62-800 Kalisz, ul. Torowa 1a

202,44

202,44

6.

P.H.U. HYDROMEL Spółka z o.o.,

98-200 Sieradz,

ul. Zakładników 17/19

300,00

300,00

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17