MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi,
gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 456584 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 392336 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,996 2. Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - szt. 3 3. Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne podłoża - m2 4183,20 4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm - m2 4183,20 5. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - m2 3984,00 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - m2 3984,00 7. Obsypywanie krawędzi jezdni - m3 99.60 8. Plantowanie (obrobienie na czysto) - m2 996,00 9. Pionowe znaki drogowe - szt. 3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo Budowlane ASBUD, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155348,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 187577,16

-          Oferta z najniższą ceną: 187577,16 / Oferta z najwyższą ceną: 226302,33

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17