MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 25.10.2013 r.

ZP.In.271.18.2013

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na renowację zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od zainteresowanej firmy następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Kosztorys obejmuje wykonanie wykopów na odkład. Dokładny opis tej pozycji mówi o odspojeniu gruntu koparką i umieszczenie urobku poza krawędź wykopu. Brakuje pozycji dotyczącej wywozu śmieci, których należy się spodziewać w takim zbiorniku.

2.       W celu wbudowania urobku z wykopów w nasyp koniecznym jest przemieszczenie wykopanych mas ziemi w miejsce wbudowania w nasyp. Ponadto należy przygotować teren pod nasyp - brak takiej pozycji. Następna pozycją powinno być formowanie i zgęszczanie nasypów oraz plantowanie na czysto skarp i korony wykonanych nasypów. Brakuje również przedłużenia istniejących przepustów w związku ze zmiana kształtu stawu.

3.       W związku z tym, ze czas na wykonanie prac został przewidziany na 30 dni, a w terminie prowadzenia prac należy spodziewać się opadów, które uniemożliwią wykonanie robót, proszę o informację czy w przypadku występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość zmiany terminu wykonania robót.

4.       Na brzegach stawu w miejscach przeznaczonych na przyszły nasyp rosną krzaki, wierzba, które należałoby usunąć przed wykonaniem nasypu. Czy Zamawiający wykona ta pracę we własnym zakresie ?

5.       W skarpach brzegu zbiornika znajdują się studnie betonowe Ø 1000, w przypadku konieczności wykonania nasypu należałoby te studnie podnieść powyżej planowanego nasypu. W związku z tym, że poziom wody w zbiorniku po spuszczeniu obniżył się i ustabilizował na poziomie 0,4 m powyżej planowanej głębokości stawu, wskazane byłoby nawodniony urobek ze stawu umieścić na odkładzie w celu osuszenia a potem formować nasyp.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1, 2.

Oferent winien uwzględnić w ramach pozycji kosztorysowych związanych z wykopem koparkami zgarniakowymi na odkład, przemieszczenie (przerzut koparką) wykopanych mas ziemnych w miejsce wbudowania w nasyp, formowanie i zagęszczenie nasypów oraz plantowanie na czysto skarp i korony wykonanych nasypów a także wywóz ewentualnych śmieci wydobytych w trakcie prac ziemnych. W zakresie przedłużenia istniejących przepustów, w związku ze zmianą kształtu stawów, Inwestor wykona je we własnym zakresie.

 

Ad. 3.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu wykonania robót.

 

Ad. 4.

W zakresie usunięcia krzaków, porastających brzegi stawu w miejscach przeznaczonych pod przyszły nasyp, przed przystąpieniem do wykonywania robót krzaki zostaną usunięte przez Inwestora.

 

Ad. 5.

Istniejące studnie betonowe, zlokalizowane w skarpach brzegu zbiornika, nie wymagają podnoszenia z uwagi na przewidziane w projekcie wykonanie nasypu do rzędnej 114, 50. W zakresie umieszczenia urobku na odkładzie w celu osuszenia a potem formowania nasypu, oferent winien to skalkulować w ramach pozycji kosztorysowych związanych z wykopem koparkami zgarniakowymi na odkład.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17