MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 460088 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 419082 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmce gm. Opatówek zakres robót obejmuje : 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe - 0.28 km - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 10 szt. - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 2 szt. - Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów - 560 m2 2. USUNIĘCIE KRZAKÓW - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych - 0.02 ha - Wywożenie gałęzi poza teren budowy - 3 m-p - Wywożenie karpiny poza teren budowy- 1.5 m-p 3 PRZEPUSTY POD DROGĄ - Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm - 2 szt. - Oczyszczenie rowów wzdłuż przepustu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - 60 m 4 ROBOTY ZIEMNE - Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi - 840 m2 - Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego - 870 m2 5 ŚCIEK BETONOWY - Podbudowy z mieszanki betonowej - 6.000 m2 - Ścieki z elementów betonowych o szer. 30cm i gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 20 m 6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - 870.000 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm -864.000 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 864.000 m2 - Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm - 15 m - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 864.000 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 864.000 m2 7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Pobocza - obsypanie gruntem rodzimym z plantowaniem krawędzi jezdni na szerokości 25cm - 140.000 m2 8 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami - 6 szt. - Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt. 6..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Budowlano Drogowy KALDROG, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54230,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 70360,92

-          Oferta z najniższą ceną: 70360,92 / Oferta z najwyższą ceną: 119358,46

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17