MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 05.11.2013 roku

 

Zp.In.271.19.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Budowlano Drogowy KALDROG

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

 

Cena wybranej oferty: 70.360,92 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Projektowanie i Wykonawstwo

Roboty Drogowo - Budowlane "ASBUD"

Agnieszka Świątek,

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

199,17

199,17

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Drogowego S.A

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

235,62

235,62

3.

SIDROG Sp. z o.o.,

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

176,85

176,85

4.

Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG,

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17