MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Renowacja zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku.
Numer ogłoszenia: 471856 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 441562 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja zbiorników wodnych małej retencji w Opatówku zakres robót obejmuje:Staw nr 1 : - wykopy oraz przekopy wykonane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III - 1.400 ,m3 - wykopy oraz przekopy wykonane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 na odkład , grunt kategorii III na materacach - 1.475 m3 - wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne o pojemności łyżki do 0,6 m3 - 1.475 m3 - obsianie skarp i okładu - 1.204 m2 Staw nr 2 - wykopy oraz przekopy wykonane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III - 960 m3 - wykopy oraz przekopy wykonane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 na odkład , grunt kategorii III na materacach - 1.130 m3 - wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne o pojemności łyżki do 0,6 m3 - 1.130 m3 - obsianie skarp i okładu - 1.078 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Usług Wodno Melioracyjnych WODMEL, Brzeźno, ul. Konińska 17, 62-513 Krzymów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57591,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 53489,00

-          Oferta z najniższą ceną: 53489,00 / Oferta z najwyższą ceną: 88251,52

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17