MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni ul. Długiej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.
Numer ogłoszenia: 510706 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 444420 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ul. Długiej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni ul. Długiej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek zakres robót obejmuje : 1.Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe - 0,89 km - zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 4 szt. 2.Regulacja pionowa urządzeń - regulacja pionowa studni włazów kanalizacji sanitarnej - 10 szt. 3.Roboty nawierzchniowe - koryto o gł. 15cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (890m x 3,0m + 80m2 włączenia w drogę poprzeczną) + 54m2 łuki) - 2804 m2 - dolna warstwa podbudowy z żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 2804m2 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2804 m2 4.Oznakowanie pionowe - pionowe znaki drogowe - 2 szt. - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - 2 szt. 5.Roboty wykończeniowe - formowanie poboczy z gruntu - 44,5 m3 - plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy - 890 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo - Budowlane ASBUD Agnieszka Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61943,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 75156,08

-          Oferta z najniższą ceną: 75156,08 / Oferta z najwyższą ceną: 96019,95

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17