MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 08.11.2013 r.

Zp.In.271.22.2013

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma od zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X i G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewniania ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energią elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

2.       Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii?

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych.

Ad. 2.

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące z wyłączeniem odbiorów określonych w pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ "Obiekty i budynki Gminy Opatówek - taryfa C11, C21, G11" w poz. 30-31, dla których okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej;

-          do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,

-          okres wypowiedzenia,

-          czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.

2.       Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

-          nazwa i adres firmy;

-          opis punktu poboru;

-          adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

-          grupa taryfowa (obecna i nowa);

-          moc umowna;

-          planowane roczne zużycie energii;

-          numer licznika;

-          Operator Systemu Dystrybucyjnego;

-          nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

-          numer aktualnie obowiązującej umowy;

-          data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

-          numer ewidencyjny PPE.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że :

 

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że dla odbiorów określonych:

-          w pkt. 1 załącznika nr 1 do SIWZ "Oświetlenie uliczne - taryfa C11, C11o" w poz. 6 - 7

-          w pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ "Obiekty i budynki Gminy Opatówek - taryfa C11, C21, G11" w poz. 34 obecnie obowiązujące umowy są umowami kompleksowymi. Okres wypowiedzenia umów kompleksowych dla ww. punktów poboru wynosi 1 miesiąc. Wypowiedzenia należy dokonać poprzez złożenie w formie pisemnej stosownego wniosku do obecnego sprzedawcy energii elektrycznej.

W zakresie pozostałych punktów poboru energii objętych zamówieniem publicznym obecnie obowiązujące umowy są rozdzielonymi umowami na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla tych punktów poboru są zawarte na czas określony i obowiązują do 31.12.2013 r.

Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy nie zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.

Ad. 2.

Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane w wersji elektronicznej.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza się zmianę w załączniku nr1 do SIWZ i załączniku nr 1 do umowy:

Jest: " * dla odbiorców w poz. 35 procedura zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy"

W/być: " * dla odbiorców w poz. 34 procedura zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy"

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17