MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek.

Numer ogłoszenia: 495420 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 450366 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek, tj. 1. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek 2. SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W OPATÓWKU, ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek 3. SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W OPATÓWKU FILIA W CIENI DRUGIEJ, 62-860 Opatówek 4. SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W OPATÓWKU FILIA W SIERZCHOWIE, 62-860 Opatówek 5. GIMNAZJUM im. AGATONA I STEFANA GILLERÓW W OPATÓWKU, ul. Szkolna 7, 62-860 Opatówek 6. ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ, 62-860 Opatówek 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CHEŁMCACH, 62-860 Opatówek 8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU, 62-860 Opatówek 9. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. BRACI GILLERÓW W OPATÓWKU, Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek 10. GMINNY OŚRODEK KULTURY W OPATÓWKU, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek 11. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATÓWKU, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. wynosi 2.488.344 kWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          ENERGA OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 684543,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 658654,70

-          Oferta z najniższą ceną: 658654,70 / Oferta z najwyższą ceną: 658654,70

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17