MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miesiącu listopad, grudzień 2013 roku.
Numer ogłoszenia: 495486 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 452550 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miesiącu listopad, grudzień 2013 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia 1.Naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 10 cm - 300 m2 2. Naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 5 cm - 300 m2 3. Praca równiarki - 150 mg 4. Naprawa drogi - ułożenie i zagęszczanie tłuczniem kamiennym gr.10 cm - 500 m2 Podane wyżej ilości dostaw, usług, robót budowlanych są ilościami przewidywalnymi do wykonania w miesiącu listopad, grudzień roku 2013 (wyliczono na podstawie roku, 2012, 2013). Mogą one ulec zmianie ( zwiększeniu, zmniejszeniu) ze względu na dostosowanie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Gmina Opatówek nie gwarantuje w/w ilości dostaw, usług, robót budowlanych. Rozliczanie dostaw, usług i robót budowlanych odbywać się będzie według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym i umowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Usługi Drogowo Budowlane DROMAX, Chełmce 51 B, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 40467,00

-          Oferta z najniższą ceną: 40467,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40467,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17