MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania
i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek

Numer ogłoszenia: 236 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 464186 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Opatówek, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618425, 7618143, faks 062 7618236.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla dzieci w szkole w okresie nauki w szkole - dożywianie ( zakup obiadów dwudaniowych) wraz z dowozem, z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców oraz podaniem posiłków w okresie 02 stycznia 2014r. - 31 grudnia 2014 roku do szkół : 1) Szkoła Podstawowa Opatówek - 69 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I -XII 2014 - 13800 szt.) 2) Filia Sierzchów - 6 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2014 - 1200 szt.) 3) Zespół Szkół Chełmce - 15 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2014 - 3000 szt.) 4) Gimnazjum Opatówek - 7 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2014 - 1400 szt.) 5) Zespół Szkół Tłokinia Wielka - 20 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2014 - 4000szt.) W)w ilości posiłków mogą ulec zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu z uwagi na ilość zgłoszeń dzieci przez Dyrektorów Szkół). W stawce za 1 szt. posiłku dziennie należy liczyć sumę zakupu obiadu dwudaniowego, dowóz posiłków do szkoły oraz podanie posiłków wraz z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców. Wykaz obiadów dwudaniowych wraz z gramaturą zawiera załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Powtarzające się cyklicznie MENU - Jadłospis na okres 10 dni ustalono w załączeniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Pod Orzechami Przemysław Pinczewski, Robert Karpiński, ul. Asnyka 38, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117302,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 91026,00

-          Oferta z najniższą ceną: 91026,00 / Oferta z najwyższą ceną: 111384,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17