MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi,
gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 90902 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50746 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - km - 0,96. 2. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - szt. 1. 3. Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - szt. 4. 4. Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie przy głębokości wyboi do 5 cm - 10 % powierzchni wibracyjnego samojezdnego - m2 - 432,00. 5. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm - m 2 - 4470,00. 6. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - m2 - 4470,00. 7. Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm - 19,00 m. 8 .Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1- KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t - m2 - 3990,00. 9. Formowanie poboczy na szer. 50 cm z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km - m3 - 96,00. 10.Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I- III - m2 - 960,00. 11.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30 - 40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - szt. 7. 12.Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 - szt. 7.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162594,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 161988,54

-          Oferta z najniższą ceną: 161988,54 / Oferta z najwyższą ceną: 205295,61

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57