MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 04.03.2014 roku

 

Zp.In.271.2.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95

 

Cena wybranej oferty: 161.988,54 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

KAREX, 63-460 Nowe Skalmierzyce

z/s Ociąż, ul. Torowa 16

261,18

261,18

2.

SIDROG Sp. z o.o.,

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

271,80

271,80

3.

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Roboty Drogowo Budowlane ROL-DRÓG

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

285,99

285,99

4.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Drogowego S.A,

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

242,88

242,88

5.

Zakład Budowlano - Drogowy

KALDROG, Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

236,73

236,73

6.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11