Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 14.03.2014 r.

Zp.In.271.3.2014

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Czy Zamawiający dopuści wykonawcę do udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował 2 zadania zawiązane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ( o długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powyżej 3 000 mb oraz długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej powyżej 1 000 mb w każdym zadaniu ) o wartości powyżej 2.000.000,00 zł brutto - każde zadanie z czego: - jedno zadanie obejmuje wykonanie kolektora grawitacyjnego średnicy powyżej 250 mm wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych i ilości 4 szt., - natomiast roboty odtworzeniowe o powierzchni powyżej 6 000 m2 wykaże w zadaniu budowy kanalizacji deszczowej o długości sieci grawitacyjnej powyżej 3 000 mb o wartości powyżej 2.000.000,00 zł brutto, - jedno z zadań także obejmuje budowę co najmniej 1 sztuki kompletnej komory pomiarowej ścieków sanitarnych.

2.       Jaka konstrukcję odtworzenia i na jakich szerokościach dróg gminnych i powiatowych, gruntowych i asfaltowych ma przyjąć do skalkulowania oferty Wykonawca? Czy zadanie obejmuje tylko odtworzenie elementu drogi w granicach wykopu?

3.       Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykonania minimum 1 sztuki kompletnej komory pomiarowej ścieków sanitarnych, gdy Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający wykonanie tłoczni ścieków sanitarnych w komorach, których montowane były przepływomierze jako odrębne urządzenia?

4.       Warunkiem udziału w postępowaniu jest zgodnie z (SIWZ punkt. III.3.2 ) Wiedza i doświadczenie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ( o długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej minimum 3000 mb oraz długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej minimum 1000 mb w każdym zadaniu ) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto - każde zadanie z czego : - jedno zadanie obejmować musi co najmniej wykonanie kolektora grawitacyjnego średnicy minimum 250 mm wraz z co najmniej 4 przepompowniami ścieków sanitarnych. W związku z powyższym prosimy podać czy wykonawca może wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 2 robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej oraz tłocznej ( o długości sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej minimum 3000 mb). Nadmieniając, iż technologia wykonania powyższych prac jest tożsama. Jaki zakres z średnicy min 250 mm musi być wykonany w jednym zadaniu aby spełnić warunek do uczestniczenia w przetargu?

5.       Zwracamy się z prośbą o załączenie " Formularza kosztorysu ofertowego " o którym mowa w Rozdziale I punkt 2.3. SIWZ.

6.       Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia " ceny jednostkowe robót podstawowych " w Rozdziale I punkt 15.5 SIWZ.

7.       Z uwagi na duży zakres zadania oraz krótki termin na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty przetargowych o jeden tydzień tj. na dzień 26 marca 2014 roku w celu dokonania rzetelnej wyceny zakresu inwestycji.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1., Ad. 4. Zamawiający informuje, że dokonał uszczegółowienia i konkretyzacji warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 86768 z dnia 14 marca 2014 roku. Warunki określono w sposób jednoznaczny, jasny, precyzyjny, obiektywny zgodnie z zasadą, która nakłada na niego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców, jednocześnie nie budzący wątpliwości co do tego, że dokument składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie wymaganym i właściwym co do treści.

Warunki udziału w postępowaniu są tożsame i pozostają w związku z przedmiotem zamówienia, by Wykonawca składający ofertę mógł wykazać, iż jest zdolny wywiązać się z wykonania zamówienia z należytą starannością. Warunek w zakresie doświadczenia zawodowego postawiony przez Zamawiającego w tym postępowaniu nie został sformułowany w sposób wygórowany do przedmiotu zamówienia i z uprzywilejowaniem jakiegokolwiek Wykonawcy.

Wymagania Zamawiającego są uzasadnione jego potrzebami, które mogą nie zostać zaspokojone przy innym sformułowaniu wymagań. Nieuprawnione jest zatem wymaganie od Zamawiającego, aby zrezygnował on z ochrony własnych interesów w celu umożliwienia ubiegania się o zamówienie Wykonawcom nie posiadającym doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o charakterze porównywalnym co do przedmiotu zamówienia określonego w tym postępowaniu.

 

Ad. 2. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni opisana została w dokumentacji projektowej (pkt. 7.6. opisu technicznego). Szerokość odtworzeń wg tabeli - "zestawienie parametrów robót", w ilościach określonych w przedmiarze robót.

 

Ad. 3. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykonania minimum 1 sztuki kompletnej komory pomiarowej ścieków sanitarnych w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego wykonanie tłoczni ścieków sanitarnych w komorach, w których montowane były urządzenia pomiarowe - przepływomierze jako odrębne urządzenia.

 

Ad. 5., Ad. 6. Formularz kosztorysu ofertowego znajduje się w SIWZ Rozdział IV Formularz cenowy należy go pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.opatowek.pl, i wypełnić poprzez podanie w tabeli kosztorysu w kolumnie ceny jednostkowe: cen jednostkowych robót podstawowych a następnie postąpić jak przewidują punkty od 14.1. do 14.5. SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców, opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

Ad. 7. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 21.03.2014 roku godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13. Termin otwarcia ofert: 21.03.2014 roku godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 15.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27